Organisatie en inrichting

Toetsingskaders en beleid

Uw belang
Wat zijn uw toetsingskaders en wat is uw beleid. Deze bepalen immers of en zo ja in welke mate er in beveiliging geïnvesteerd zou moeten worden. En vervolgens wat daarin naar de stand der techniek het juiste middel en qua kosten (ROI) de beste oplossing is.

Ondersteuning VSS
VSS kan dit voor u inventariseren, cq opstellen cq toetsen aan de actualiteit van criminele risico(scenario’s) en ongewenst gedrag van de huidige tijd. Alsmede uiteraard met welke organisatorische, bouwkundige en/of (elektro)technische maartregel

Beveiligingsconcept

Uw belang
Een optimaal beveiligingsconcept is gebaseerd op wettelijke verplichtingen, organisatiebeleid en eventuele verwachtingspatronen van stakeholders. In bestaande organisaties kan “beveiliging” historisch gegroeid zijn. De ervaring leert dat dit vaak niet optimaal functioneel en kosteneffectief is.

Ondersteuning VSS
Het vaststellen van een optimaal beveiligingsconcept gebaseerd op samen met U vastgestelde toetsingskaders. Dit kan uiteraard voor nieuwbouw dan wel voor bestaande organisaties. Hierbij kijken we naar de risico’s en vormen van ongewenst gedrag van de huidige tijd. En naar de demarcaties in- versus uitbesteding en manuren versus techniek. In staande organisaties krijgt U m.b.t. de IST-situatie ook direct zicht in welke mate Uw exploitatiekosten bijdragen aan Uw beoogde organisatiedoel-stellingen.

VSS was en is betrokken bij de ontwikkeling beveiligingsconcepten voor industrie- en havengebieden, co-sites, politiebureaus, ziekenhuizen, banken, universiteiten, (waarde)drukkerijen en bedrijven in de sectoren transport, opslag en energie.

In versus uitbesteding

Uw belang
Het is uw belang te weten wat het verschil is tussen het commerciële verhaal van de markt en wat echt werkt cq. kan werken. Wanneer bent U echt “ontzorgd”. Waar leg je om welke reden de aansturing, de regie, het contractbeheer, hoe kom je van inspanningsverplichtingen tot zinvolle resultaatsverplichtingen …………..

Ondersteuning VSS
Vanuit een gedegen kennis van de markt en marktpartijen kunnen we u hierin, vanuit onze onafhankelijkheid, helder inzicht geven. Uiteraard nemen we daarin de inrichting, werkwijze en cultuur van Uw organisatie mee.

Techniek versus manuren

Uw belang
Beveiligingstechniek soms aanbod- en niet vraag gedreven. Veelal ontwikkelt voor defensie doeleinden waarna goedkopere civiele toepassingen worden gezocht.

Het is Uw belang te weten dat;

  • techniek steeds goedkoper wordt en manuren steeds duurder
  • organisatorische maatregelen goedkoper zijn dan technische maatregelen
  • dat zelfs de beste techniek alleen functioneert als ze niet vallen onder uitzonderingen en wordt voldaan aan randvoorwaarden.
  • De markt (hoewel verandering noodgedwongen voorzichtig wordt ingezet) historisch niet is ingericht en gebaat bij eerlijke voorlichting hierover.

Ondersteuning VSS
We kunnen U vanuit een gedegen kennis van de markt en marktpartijen, vanuit onze onafhankelijkheid, goed adviseren. We weten wat onder welke omgevingsfactoren en randvoorwaarden goed kan werken, nieuwe ontwikkelingen, uitlopende systemen, exploitatiekosten en hoe te komen van inspanningsverplichtingen naar resultaatsverplichtingen en kostenbesparingen.

Inrichten beveiligingsorganisatie

VSS heeft voor diverse van haar klanten gefungeert als projectleider of interim manager. Enkele voorbeelden zijn;

  • Interim Security manager
  • Interim manager voor het opzetten van een nieuwe beveiligingsafdeling
  • Projectleider bij een grootschalig beveiligingsproject
  • Interim manager “stevig” verandertraject op een beveiligingsafdeling
  • Security manager bij een operationele stop
  • Projectleider bij de implementatie van grootschalige technische beveiligingssystemen & installaties.

In enkele gevallen was de interim-positie het vervolg op een adviestraject. In de geest van “als je het zo zeker weet maak het dan ook maar waar” En dat deden we !!